Projects

International

Dynamika rozširovania urbanizovaných areálov: komparatívna analýza Bratislavy a Bukurešti
Urban extension dynamics: comparative analysis of Bratislava and Bucharest
Program: Mobility
Project leader: RNDr. Kopecká Monika, PhD.
Duration: 1.1.2022 – 31.12.2023
NOWCASTSAT – Spresnenie krátkodobej predpovede slnečného žiarenia na základe geostacionárnych satelitných údajov
Enhanced solar radiation nowcasting based on geostationary satellite data
Program: European Space Agency (ESA)
Project leader: Mgr. Rusnák Miloš, PhD.
Duration: 3.1.2022 – 2.7.2023

National

Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny
Land cover dynamics as indicator of changes in landscape
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kopecká Monika, PhD.
Annotation: Výrazná dynamika zmien krajinnej pokrývky (land cover, LC) je jedným z indikátorov zmien kultúrnej krajiny a jej ekosystémových funkcií. Identifikácia týchto zmien si vyžaduje aplikovať nové – netradičné prístupy, pomocou ktorých budú operatívne zaznamenané a sprostredkované na ďalšie analýzy a hodnotenie. Cieľom navrhovaného projektu je skúmanie nových prístupov využitia obrazových záznamov získaných diaľkovým prieskumom Zeme pri identifikácii zmien LC a tiež posúdenie možností aplikácie takýchto informácií ako indikátorov zmien kvalitatívnych vlastností krajiny. Špeciálny dôraz bude kladený na hodnotenie zmien urbanizovanej krajiny, ktoré spôsobujú zmeny urbánnej mikroklímy, ďalej zmien poľnohospodárskej krajiny, ktoré sú príčinou jej pustnutia a zániku trvalých trávnych porastov. Analýzy budú vychádzať z interpretácie obrazových záznamov získaných satelitmi Sentinel 1 a Sentinel 2 a vybraných údajových vrstiev Urban Atlas (UA), High Resolution Layers (HRL) a Land Parcel Identification System (LPIS).
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2022