Projects

International

Dynamika rozširovania urbanizovaných areálov: komparatívna analýza Bratislavy a Bukurešti
Urban extension dynamics: comparative analysis of Bratislava and Bucharest
Program: Mobility
Project leader: RNDr. Kopecká Monika, PhD.
Duration: 1.1.2022 – 31.12.2023
Geoturistický potenciál územia v okolí Tatier a možnosti jeho rozvoja
Geotouristic potential of Podtatrze area and the possibilities of its development
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Project leader: Mgr. Novotný Ján, PhD.
Annotation: Podtatranský región na hraniciach Slovenska a Poľska obklopuje Tatry a zahŕňa štyri historické a kultúrne oblasti: Podhalie, Oravu, Liptov a Spiš. Územie sa vyznačuje aj dlhoročnou tradíciou spojenou s turistikou a poznávaním najvyššieho pohoria Karpát, ktorým sú Tatry. Turistika v tejto oblasti je však primárne založená na návšteve najznámejších a najviac propagovaných miest, akými sú napr. Morskie oko, Kasprowy Wierch, Kościeliska dolina, Giewont, Štrbské pleso, Mengusovská dolina, Studenovodské vodopády v Tatrách; Prielom Dunajca, Trzy Korony, Sokolica v Pieninách; Demänovská dolina, Chopok v Nízkych Tatrách; roklina Suchá Belá, Prielom Hornádu v Slovenskom raji. V týchto lokalitách zaznamenávame fenomén overturizmu. Hlavným zámerom projektu je prezentovať tento región ako geoturisticky atraktívny, naznačiť možnosti rozvoja tejto formy turizmu a poskytnúť tak alternatívu k najnavštevovanejším a najviac zaťaženým lokalitám. Hlavným cieľom projektu je inventarizácia a hodnotenie jedinečných foriem abiotickej prírody v území, ako aj hodnotenie turistického potenciálu tohto územia a realizácia hĺbkových rozhovorov s autoritami rozhodujúcimi o stave a vývoji skúmaného regiónu (zástupcovia samospráv, manažmenty národných parkov nachádzajúcich sa v blízkosti analyzovaného územia, podnikatelia poskytujúci turistické služby), zameraných na analýzu možností turistického využitia vopred vybraných geolokalít. Pridanou hodnotou tohto projektu bude zvýšenie povedomia turistov a miestnej komunity o zodpovednom využívaní prírodných zdrojov a aktivitách pre trvalo udržateľný cestovný ruch zapojením viacerých sociálnych a profesijných skupín, ako aj podporou zdravého/udržateľného štýlu cestovného ruchu založeného na kontakte s prírodou, zotrvaní v tichu a vyhýbaní sa preplneným, hlučným a znečisteným lokalitám. V rámci projektu budú pripravené rôzne projekty turistických produktov (chodníky, náučné chodníky, sprievodcovia a aplikácie) prispôsobené potrebám rôznych vekových skupín (deti, dospievajúci, dospelí) na základe starostlivo vybraných geolokalít v závislosti od stavu a fyzické spôsobilosti turistov, ako aj ich vnímaniu sprostredkúvaných poznatkov. Podtatranský región je podľa koncepcie geoparkov UNESCO oblasťou s presne vymedzenými hranicami, kde jednotlivé abiotické prírodné objekty a krajinné celky majú z hľadiska geológie a geomorfológie medzinárodný vedecký a edukačný význam, čo už bolo mnohokrát potvrdené v rôznych vedeckých štúdiách. Preto, ak bude toto územie rozumne spravované v súlade s holistickou koncepciou ochrany, vzdelávania a trvalo udržateľného rozvoja, môže byť zaradené do Zoznamu svetových geoparkov UNESCO, čo by mohlo byť nepochybne najvýznamnejšou pridanou hodnotou tohto projektu v budúcnosti.
Project web page: http://www.geography.sav.sk/en/research/projects/projects-websites/podtatrzegeosites/
Duration: 3.10.2022 – 29.3.2024
LAPIA – Monitorovanie zmien krajinnej pokrývky na identifikáciu potenciálne ilegálnych aktivít na Slovensku
Land cover change monitoring for identification of potential illegal activities in Slovakia
Program: European Space Agency (ESA)
Project leader: Ing. Szatmári Daniel, PhD.
Annotation: Od vypustenia prvej družice Landsat sa výrazne zvýšilo množstvo satelitných údajov, ktoré sú k dispozícii na identifikáciu zmien krajinnej pokrývky a na ich zisťovanie bolo vyvinutých a aplikovaných mnoho metód. Vplyv človeka na krajinu spôsobuje kategorické zmeny v jej využívaní: zmenu jedného typu krajinnej pokrývky na iný, napr. ornej pôdy na zastavanú plochu. Keďže takéto zmeny môžu ovplyvniť stav krajiny, je dôležité určiť, kde a v akom rozsahu k nim dochádza. Legálne zmeny v krajine zahŕňajú plánovanie a zápis do katastra nehnuteľností a iných dokumentov. Krajina je však stále častejšie atakovaná nelegálnymi ľudskými zásahmi a ich sledovanie môže byť zložité kvôli odľahlosti, sťaženému prístupu atď. V súčasnosti sa uplatňujú rôzne metódy identifikácie zmien krajinnej pokrývky. Najprogresívnejšie z nich kombinujú údaje diaľkového prieskumu (optické a radarové) s údajmi z environmentálnych databáz, tematických máp a terénneho prieskumu. Tento prístup je vhodný aj na identifikáciu zmien krajinnej pokrývky spôsobených nelegálnou ľudskou činnosťou v krajine ako sú nelegálne skládky, nelegálne rozorané chránené lúky a nelegálne výruby nelesnej drevinovej vegetácie v poľnohospodárskej krajine.
Duration: 15.2.2023 – 14.8.2024
3DForEcoTech – Trojrozmerné monitorovanie lesných ekosystémov a ich lepšie porozumenie prostredníctvom pozemných technológií
Three-dimensional forest ecosystem monitoring and better understanding by terrestrial-based technologies
Program: COST
Project leader: Mgr. Rusnák Miloš, PhD.
Annotation: Lesné ekosystémy na celom svete čelia tlaku v dôsledku klimatických zmien. V mnohých oblastiach už dochádza k ich zmenám a mnohé sú však v tomto procese poškodené. Je nevyhnutné, aby sa lesné ekosystémy stali odolnejšími voči týmto výzvam prostredníctvom posilňovania odolnosti lesníctva blízkeho prírode. Implementácia takýchto prístupov a monitorovanie ich pokroku si vyžaduje presné znalosti o lesných ekosystémoch, ktoré sa spoliehajú na údaje z lesa in situ vo vysokom priestorovom a časovom rozlíšení.Nové pozemné technológie budú zohrávať dôležitú úlohu pri riešení týchto výziev. Takéto technológie zaznamenali v posledných rokoch rýchly rozvoj. Lesy je teraz možné pozorovať a monitorovať vo veľmi vysokom priestorovom a časovom rozlíšení, ktoré ešte pred niekoľkými rokmi nebolo možné. Výskumníci a odborníci z praxe stoja pred jedinečnou príležitosťou prehĺbiť pochopenie lesných ekosystémov a zmeniť lesníctvo tak, aby prijalo klimatické, environmentálne a priemyselné zmeny. Rôzne výskumné skupiny v EÚ aj mimo nej testujú takéto technológie alebo vyvíjajú algoritmy spracovania pre presné lesníctvo a ekológiu lesa. Je však veľmi potrebná ďalšia spolupráca.Cieľom projektu 3DForEcoTech je vytvoriť silnú sieť vedcov a zainteresovaných strán (odborníkov z praxe) a výrobcov senzorov na synchronizáciu poznatkov, vývoj všeobecných protokolov a algoritmov pre prieskum stavu lesných ekosystémov a fungovanie lesov ako aj sprístupniť tieto nové technológie širokému publiku. Konkrétne, 3DForEcoTech vyvinie protokoly na získavanie údajov, ich spracovanie, fúziu pre inventarizáciu lesov a ekologické aplikácie a vytvorí otvorené dátové a open source databázy algoritmov.
Project web page: www.cost.eu/actions/CA20118
Duration: 13.10.2021 – 12.10.2025
Zvýšenie kapacity infraštruktúry nákladnej dopravy na hraniciach EÚ s Ukrajinou
Increasing the capacity of freight transportation infrastructure on EU-Ukraine borders
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Project leader: Mgr. Michniak Daniel, PhD.
Annotation: Zvýšenie kapacity infraštruktúry nákladnej dopravy by malo viesť k posilneniu konektivity medzi EÚ a Ukrajinou. Cieľom projektu je analýza kapacít existujúcich hraničných priechodov a návrhy na zlepšenie cezhraničnej infraštruktúry. Projekt sa tiež zameriava na skúmanie potenciálu existujúcej a plánovanej siete prekládkových a multimodálnych terminálov na Ukrajine a v susedných členských štátoch EÚ (z ktorých tri sú krajiny regiónu V4) a na posúdenie vyhliadok na adaptáciu európskej a ukrajinskej nákladnej dopravy trhoch podľa požiadaviek európskej zelenej dohody.
Project web page: http://www.geography.sav.sk/en/research/projects/projects-websites/freight-eu-ua/
Duration: 1.10.2022 – 31.3.2024

National

ALTERCONSUM – Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe
Alternative food networks: a shift from consumerism to sustainable consumption
Program: APVV
Project leader: Mgr. Bilková Kristína, PhD.
Annotation: Spotreba a správanie spotrebiteľov je predmetom štúdia rôznych vedných disciplín vrátane geografie. Spotreba sa týka každého z nás, všetci sme spotrebitelia. Spotreba sa môže prejaviť ako konvenčná alebo alternatívna. Konvenčná spotreba má v súčasnosti dominantnejšie postavenie a môže viesť ku konzumerizmu. Protikladom je alternatívna spotreba. Ide o spotrebu v intenciách udržateľného rozvoja. Alternatívne potravinové siete možno charakterizovať ako potravinový systém, ktorý je protikladný voči konvenčnému, mainstreamovému. Spotrebu však nemožno považovať iba za jednoduché vyjadrenie dopytu spotrebiteľov po tovaroch, ale možno ju chápať ako vyjadrenie identity spotrebiteľov. Projekt bude zameraný na výskum spotreby a správania spotrebiteľov v dôsledku meniacej sa spoločnosti (odklon od konzumnej k udržateľnej spotrebe). Príkladom je objavovanie možnej premeny z utilitárneho na hedonistického spotrebiteľa a vice versa. Alebo reakcie spotrebiteľov na aktuálny vývoj v spoločnosti. Príkladom je pandemická situácia a jej vplyv na nákupné správanie. Autori budú hľadať odpovede na otázky: Ako, kde a prečo sa zmenilo nákupné správanie spotrebiteľov v súvislosti s pandémiou COVID-19? Skúmané budú koncepcie udržateľnej spotreby: zodpovedná a uvedomelá spotreba a antispotreba na Slovensku. Prínosom projektu budú nové poznatky k pochopeniu správania spotrebiteľov na Slovensku. Z hľadiska producentov (maloobchodníkov) budú pridanou hodnotou odporúčania pre využitie akademických poznatkov v plánovacej praxi (napr. definícia kódexu farmárskych trhov). Aj napriek relevantnosti týchto výskumných tém v geografii je v slovenskej akademickej obci týmto témam venovaná iba okrajová pozornosť. Veríme, že získané poznatky prispejú k rozvoju problematiky v tejto výskumnej oblasti. Do projektu je zapojený relatívne mladý riešiteľský kolektív, pričom prínosom ich kooperácie sú viaceré výskumné a publikačné aktivity zamerané práve na spotrebu, na ktoré bude nadväzovať aj tento projekt.
Duration: 1.7.2021 – 30.6.2024
Detekcia diverzity krajiny Slovenska a jej zmien na báze údajov diaľkového prieskumu v kontexte Zelenej dohody EÚ
Detection of landscape diversity and its changes in Slovakia based on remote sensing data in the context of the European Green Deal
Program: VEGA
Project leader: Ing. Szatmári Daniel, PhD.
Annotation: Projekt sa zameriava na rozvoj inovatívnych prístupov spracovania a vizualizácie satelitných údajov pri výskume diverzity rôznych typov krajiny. Výsledkom projektu bude návrh metodického postupu automatizovanej klasifikácie diverzity krajiny s využitím súboru indikátorov kompozície poľnohospodárskej krajiny, indikátorov konfigurácie poľnohospodárskej krajiny, ako aj indikátorov zmien krajinnej mozaiky. Metodický postup bude experimentálne overený na vybraných modelových územiach s rôznymi typmi krajiny. Výsledky projektu bude možné využiť v monitoringu implementácie opatrení Zelenej dohody a ďalších Strategických dokumentov Európskej únie.
Duration: 1.1.2023 – 31.12.2026
MEADOW – Druhovo bohaté lúky a pasienky Karpát: mapovanie, história, príčiny zmien a ochrana
Species-rich Carpathian grasslands: mapping, history, drivers of change and conservation
Program: APVV
Project leader: Mgr. Pazúr Róbert, PhD.
Annotation: Európske poľnohospodárstvo sa nachádza na rázcestí. Pokračovať v industriálnej intenzifikácii poľnohospodárskej výroby a súvisiacom opúšťaní marginálnej pôdy znamená pokračovať v priamych negatívnych environmentálnych dopadoch na kvalitu krajiny a pokles biodiverzity. Druhou možnosťou je prijať kvalitu krajiny a jej udržateľnosť za podstatné kritériá optimalizácie a riadenia poľnohospodárskej výroby. Hlavným zámerom nášho transdisciplinárneho projektu je podporiť druhú možnosť, a to poskytnutím praktických vedeckých poznatkov o environmentálnych a spoločenských výhodách trvalo udržateľného obhospodarovania trávnych porastov v oblasti Karpát s využitím tradičných poľnohospodárskych postupov, a tiež o tom, ako by sa preň dali vytvoriť priaznivejšie spoločenské a inštitucionálne podmienky v rámci moderného slovenského hospodárstva. Hlavné ciele projektu sú: 1) identifikovať a zmapovať oblasti karpatského regiónu s vysokou biodiverzitou trávnych porastov a súvisiace miestne environmentálne a sociálne faktory; 2) identifikovať a zmapovať oblasti s vysokým environmentálnym a spoločenským potenciálom pre úspešnú ekologickú obnovu trávnych porastov na Slovensku; 3) navrhnúť národnú stratégiu štátnej a mimovládnej podpory ekologickej obnovy, ochrany a správy identifikovaných oblastí s trávnymi porastmi. Ku komplexnému a praktickému porozumeniu hodláme dospieť prostredníctvom kolaboratívneho kombinovania najnovších dostupných plošných údajov za karpatský región, analytických metód a nástrojov, ale aj pionierskeho terénneho výskumu, a to paralelne za vedné odbory botanika, ekológia, geografia, diaľkový prieskum Zeme a etnografia/sociálna antropológia. Plánované výstupy projektu – vedecké štúdie a návrh stratégie podpory druhovo bohatých trávnych porastov – môžu popri priamom využití konkrétnymi zazmluvnenými domácimi odberateľmi (MŽP SR, BROZ) zároveň slúžiť aj ako predloha pre aplikovaný výskum v oblasti podpory ekologickej obnovy v Európe.
Duration: 1.7.2022 – 30.6.2026
Generačné rozdiely v nákupnom správaní slovenských spotrebiteľov počas pandémie COVID-19
Generational differences in shopping behavior of Slovak consumers during COVID-19 pandemic
Program: DoktoGranty
Project leader: Mgr. Čuláková Katarína
Duration: 1.1.2023 – 31.12.2023
Georeliéf – zdroj informácií o tektonickom vývoji Západných Karpát v pliocénno-kvartérnom období
Land surface topography – a source of data on the tectonic evolution of the Western Carpathians in the Pliocene-Quaternary period
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Prokešová Roberta, PhD.
Annotation: Projekt je zameraný na výskum dynamiky georeliéfu Západných Karpát v plio-kvartérnom období za účelom identifikácie prejavov neotektoniky (diferenciálny výzdvih, aktivita zlomov) ako jedného z kontrolných faktorov vývoja georeliéfu. Metódami kvantitatívnej geomorfometrickej analýzy extrahujeme dáta (topografické premenné, morfometrické parametre a indexy) z digitálnych modelov reliéfu (DMR) v rôznom rozlíšení. Komplementárne dáta (GIS vrstvy a databázy) pre priestorové a geoštatistické analýzy spracujeme na základe dostupných údajov (geologické a geofyzikálne mapy, klimatické atlasy), laboratórnych analýz a terénneho výskumu. Analýzami viaczdrojových údajov definujeme kontrolné faktory vývoja reliéfu ZK v rôznych časových a priestorových mierkach. Získané výsledky môžu slúžiť ako báza pre efektívny odber vzoriek a kvantifikáciu procesov (rýchlosť zdvihu a erózie) na základe numerického datovania, hodnotenie geohazardov (seizmické ohrozenie, zosuvné riziko) alebo citlivosti krajiny na budúcu zmenu klímy.
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2024
Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy
Assessment of the impact of extreme hydrological phenomena on the landscape in the context of a changing climate
Program: VEGA
Project leader: Ing. Kidová Anna, PhD.
Annotation: Projekt je zameraný na hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických udalostí (sucho/povodeň) na riečnu a rurálnu krajinu. Pri analýze zmien riečnej krajiny je kladený dôraz na komplexnú analýzu procesov medzi extrémnymi hydrologickými javmi (sucho/povodeň) a bio-geomorfologickou odozvou riečnych ekosystémov. V súvislosti s rurálnou krajinou sa hodnotí potenciál korýt vodných tokov, krajinnej pokrývky a využívania zeme tlmiť účinky extrémnych hydrologických javov a analyzuje sa schopnosť komunít rurálnej krajiny vyrovnať sa s negatívnymi dôsledkami týchto javov. Pri výskume sa aplikuje multi-temporálna analýza dát DPZ (satelitné snímky, letecké snímky a snímkovanie pomocou dronov), priestorová analýza jednotlivých zložiek krajinnej sféry(predovšetkým topografia a krajinná pokrývka), ako aj terénny a dotazníkový prieskum. Získané výsledky umožnia zhodnotenie vývoja týchto zraniteľných ekosystémov s ohľadom na socioekonomické aktivity človeka, ako aj návrh scenárov ich vývoja v kontexte meniacej sa klímy.
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2023
Hodnotenie ekosystémových služieb ich implementácia do strategického plánovania a budúceho vývoja národných parkov a ich zázemia
Assessment of ecosystem services and their adaptation into the strategic planning and future development of the national parks and their hinterland
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Pazúr Róbert, PhD.
Annotation: Cieľmi predkladaného projektu je identifikovať súčasné ekosystémové služby národných parkov na Slovensku, vytvoriť scenáre ich možného budúceho vývoja a identifikovať možnosti implementácie ekosystémových služieb do strategického plánovania území. V projekte sa budeme špeciálne venovať rozvoju týchto území v súvislosti s výstavbou domov a turistickej infraštruktúry a zmenám súvisiacim so zmenou klímy. Predkladaný projekt integruje krajinnú ekológiu, diaľkový prieskum Zeme a sociálne vedy s cieľom stanovenia vedecky podložených poznatkov o možnostiach vývoja tohto územia. Možnosti integrácie poznatkov budú identifikované v spolupráci s decíznou sférou s cieľom zachovania udržateľnosti vývoja týchto územi. Výsledky projektu budú spracované aj ako vzorová šablóna identifikácie ekosystémových služieb, ich budúceho vývoja a implementácie do priestorového plánovania. Tieto materiály budú jednoducho prenositeľné a aplikované na iných územiach na ktorých dochádza k podobným zmenám krajiny.
Duration: 1.1.2022 – 31.12.2024
Hodnotenie nerovnomerného priestorového rozvoja: príčiny a dôsledky sociálno-ekonomického rastu, stagnácie alebo úpadku vybraných lokalít a regiónov
Evaluation of uneven spatial development: causes and consequences of socio-economic growth, stagnation or decline of selected localities and regions
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Székely Vladimír, CSc.
Annotation: Nerovnomerný priestorový rozvoj, ktorý je spravidla vyjadrený inter- a intraregionálnymi disparitami, je prirodzeným a dynamicky sa meniacim fenoménom. Nevyhnutnou podmienkou jeho vzniku a existencie je nerovnomerná priestorová distribúcia špecifického teritoriálneho kapitálu, ktorého tvorba, vnímanie a využitie je popri samotnej geografickej polohe determinované najmä konkrétnym historickým okamihom a jemu zodpovedajúcich početných globálnych a lokálnych rozhodnutí významných aktérov rozvoja. Objekt výskumu, priestorové rozmiestnenie a interakcia obyvateľov a ekonomických aktivít, tak odráža vplyv politických, ekonomických, sociálnych, environmentálnych a kultúrnych zmien endogénnej a exogénnej povahy, ktorých spolupôsobenie vyvoláva objektívne zmeny v priestorovej organizácii a polarizácii spoločnosti. Cieľom projektu je tieto zmeny identifikovať, a prejavy, príčiny a dôsledky nerovnomerného sociálno-ekonomického rozvoja vybraných lokalít a regiónov kriticky zhodnotiť.
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2023
JASKO – Jasle a škôlky pre každého? Predškolské vzdelávanie na Slovensku z aspektu priestorovej dostupnosti a sociálnej spravodlivosti
Nurseries and kindergartens for everyone? Insights into pre-school education in Slovakia from the perspectives of spatial accessibility and social justice
Program: APVV
Project leader: Mgr. Sládeková Madajová Michala, PhD.
Annotation: Projekt reaguje na aktuálnu tému zavedenia povinnej predškolskej dochádzky. V tak potrebnej a spoločensky citlivej oblasti, akou je predprimárne vzdelávanie, je nevyhnutná systematická príprava celkovej stratégie, ktorá pre rozhodovacie orgány prinesie nevyhnutné analýzy priestorových, časových a sociálno-ekonomických dopadov prijímaných opatrení. Projekt identifikuje hlavné príčiny nízkej zaškolenosti detí predškolského veku a nedostatočnej kapacity materských škôl na Slovensku, zhodnocuje doterajšie opatrenia a sumarizuje problémy, s ktorými sa budú deti, ich rodičia a samosprávy stretávať od septembra 2021, kedy nadobudol účinnosť zákon o povinnej predškolskej dochádzke 5-ročných detí. Vzhľadom na teoretický charakter doteraz vypracovaných analýz a skutočnosť, že povinná dochádzka bude v mnohých regiónoch pravdepodobne realizovaná na úkor mladších (hlavne 3-ročných) detí, sa projekt nesústredí len na materské školy zaradené do Siete škôl a školských zariadení, ale na všetky zariadenia starostlivosti o deti, vrátane tých, ktoré napomáhajú prechodu k predškolskému vzdelávaniu v materských školách. Primárnym cieľom je poskytnúť súhrnný pohľad na problematiku predškolského vzdelávania na Slovensku z aspektu priestorovej dostupnosti a sociálnej spravodlivosti. Na základe výskumu heterogenity zariadení predprimárneho vzdelávania a prostredia, v ktorom sa nachádzajú, projekt predstaví viacero koncepcií spádových obvodov, ktoré budú založené jednak na modelovaní časovej a priestorovej dostupnosti prostredníctvom tradičných prístupov, ale aj na využití sofistikovanejších matematických metód zohľadnením dennej periodicity dochádzkových tokov a individuálnych rozhodovacích stratégií. Analýza aktuálneho stavu, návrh riešení a prognóza ďalšieho vývoja v tejto oblasti vytvoria komplexný analytický dokument, ktorý na rôznych úrovniach (jednotlivec, lokálna, regionálna, národná) umožní prijímanie efektívnych a včasných strategických opatrení.
Duration: 1.7.2022 – 30.6.2025
METELCO – Mapovanie rozmiestnenia a mobility populácie na Slovensku s využitím lokalizačných údajov mobilnej siete
Mapping population distribution and mobility in Slovakia using mobile network data
Program: APVV
Project leader: Mgr. Rosina Konštantín, PhD.
Annotation: Napriek tomu, že žijeme v dobe bezprecedentného rozvoja informačných a komunikačných technológií, súčasné poznanie počtu a priestorového rozmiestnenia obyvateľov možno stále považovať za nepostačujúce. Existuje viacero dôvodov pre spochybnenie relevantnosti tradičných údajov o priestorovom rozložení populácie. Predovšetkým pracovné a privátne aktivity obyvateľov sa už neviažu tak pevne na jedno miesto, ako tomu bolo v minulosti. Dôvodom je predovšetkým rastúca fluktuácia a mobilita obyvateľstva. Pohyby obyvateľstva sa stávajú pestrejšími, nadobúdajú nerutinný a nepravidelný charakter, predlžuje sa dochádzková vzdialenosť. Súčasné údaje o priestorovom rozmiestnení populácie sa viažu na registrované miesto bydliska (trvalý pobyt) a iné, podrobnejšie údaje o časovo-priestorovej mobilite absentujú. Využitie nových a konvenčných údajov, ako aj ich vzájomné prepojenie, môže byť užitočným nástrojom pre vyplnenie medzery v súčasnom poznaní priestorového rozloženia populácie. Údaje z mobilnej siete sa v ostatných rokoch objavili ako nový zdroj informácií s vysokým potenciálom pre využitie v priestorových analýzach. Hoci neumožňujú takú adresnosť ako tradičné štatistické zdroje (cenzus), ich vhodným spracovaním dostávame efektívny nástroj pre mapovanie dynamických zmien v rozmiestnení populácie. Vďaka ich vlastnostiam (rýchlosť zberu, spracovanie v reálnom čase, relatívne nízke náklady na obstaranie) môžu slúžiť ako vhodný doplnkový zdroj k tradičným údajom o populácii. Cieľom projektu je vytvorenie a implementácia konzistentnej metodiky na mapovanie rozmiestnenia obyvateľstva prostredníctvom lokalizačných údajov mobilnej siete. Zámerom je rozšíriť naše poznanie časovo-priestorových aspektov rozmiestnenia populácie na Slovensku a vytvoriť viacrozmerné populačné gridy, ktoré sú priamym vstupom pre dopravné, ekonomické a environmentálne modelovanie.
Duration: 1.7.2021 – 30.6.2024
MaRoCoHazard – Marginalizované rómske koncentrácie v kontexte prírodných hrozieb a sociálnej nerovnosti
Marginalized Roma concentrations in the context of natural hazards and social inequality
Program: APVV
Project leader: Ing. Kidová Anna, PhD.
Annotation: Marginalizované rómske koncentrácie v environmentálne nestálych územiach (povodne, zosuvy, kontaminácie) spolu s ich sociálnym statusom a populačným trendom predstavuje veľmi aktuálnu výzvu výskumu v kontexte zvyšovania resiliencie spoločnosti najmä voči povodňovému riziku. Predkladaný projekt reaguje na túto výzvu a vo výskume kladie dôraz predovšetkým na analýzu: i) povodňovej expozície rómskych osád, či už v dôsledku vplyvu morfologických zmien vodných tokov alebo vývojových trendov hraníc segregovaných rómskych osád, ii) zraniteľnosti marginalizovaných rómskych koncentrácií voči povodňovému ohrozeniu v dôsledku ich sociálneho statusu, iii) verejných politík z hľadiska ich efektívnosti napomôcť rómskym komunitám v osadách vyrovnať sa s negatívnymi dôsledkami povodňových hrozieb, iv) prírodného prostredia v okolí romských osád v kontexte jeho vplyvu na povodňové ohrozenie oproti ostatnému/ majoritnému obyvateľstvu. Výskum sa bude realizovať na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Metodicky projekt vychádza z údajov získaných multitemporálnou analýzou dát diaľkového prieskumu Zeme, morfometrickou analýzou georeliéfu, z údajov o socioekonomických a priestorovo-funkčných vzťahoch a z údajov získaných terénnym výskumom.
Duration: 1.7.2023 – 30.6.2027
Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku
Spatially differentiated impacts and manifestations of COVID-19 in Slovakia
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Michálek Anton, CSc.
Annotation: Celosvetová pandémia ochorenia COVID-19 už v súčasnosti spôsobila veľké straty na životoch, recesiu svetovej ekonomiky a veľké množstvo ďalších problémov. Aj na Slovensku budeme ešte dlhší čas pociťovať dôsledky pandémie vo všetkých sférach spoločensko-ekonomického života. Už teraz je zrejmé, že prejavy a dopady pandémie budú značne priestorovo diferencované pričom predpokladáme, že najhoršie obstoja zaostalé regióny s najväčším zastúpením zraniteľných skupín obyvateľstva. V týchto regiónoch sa dôsledky pandémie prejavia najviac a budú trvať dlhšie ako v ekonomicky vyspelých regiónoch. Projekt je zameraný na kvantifikáciu priestorovo diferencovaných prejavov a dopadov ochorenia COVID-19 v regiónoch a vybraných územiach Slovenska. Originalita projektu vychádza z jeho zamerania na problematiku, ktorá doposiaľ v slovenskom, ale i celosvetovom výskume nebola riešená. Zo špecifického zamerania a charakteru projektu je zrejmé, že prinesie principiálne nové poznatky a vytvorí rámec pre ďalší výskum problematiky.
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2023
SUB-KIK – Suburbanizácia: Komunita, identita a každodennosť
Suburbanization: Community, identity and everydayness
Program: APVV
Project leader: Mgr. Šuška Pavel, PhD.
Annotation: Všeobecným cieľom predkladaného projektu je rozšírenie poznania o aktuálnom procese suburbanizácie v zázemíhlavného mesta. Skúmaniu suburbanizácie doposiaľ dominovali skôr kvantitatívne analýzy základných procesov(migrácie, výstavba, zmeny krajinných štruktúr), na ktoré je nazerané z perspektívy metropolitného územia. Vprostredí dynamickej zmeny však pod vplyvom intenzívnej migrácie dochádza k významným sociálnymtransformáciám, k vyjednávaniu a vytváraniu nových identít, k prehodnocovaniu vzťahu k lokalite a (re)definovaniuindividuálneho prežívania domova. Hlavným cieľom projektu je preto analyzovať špecifické miestotvorné procesy avzťahy, na ktorých sa podieľajú jednotlivci a skupiny rôznych sociodemografických charakteristík (vek, rod, etnicita,religiozita, sociálne postavenie a iné) a súvisiacich identít. Tie sú ďalej premietnuté do individuálnych preferencií,predstáv či noriem a konfrontované so sociálno-kultúrnym a inštitucionálnym kontextom v suburbií. Suburbánnypriestor má z hľadiska sociálno-kultúrnych aspektov špecifické postavenie. Na jednej strane je evidentnýheterogénny prúd prisťahovalcov odlišných skúseností, svetonázoru a sociálneho statusu a na druhej jepriestorom, kde sa tieto prichádzajúce identity stretávajú a navzájom interagujú. Výstupom tejto interakcie môžebyť často neurčitý hybridný konglomerát, či prechod k akémusi novotvaru, zliatine, vytvorenej kombináciou apretavením týchto východiskových kultúrnych prvkov. Dochádza tu k vyjednávaniu a vytváraniu nových identít, kprehodnocovaniu vzťahu k lokalite, spoločenstvu a redefinovaniu individuálneho i kolektívneho prežívania domova.Ústredná kategória domova nie je statickým, ale naopak, procesuálnym – premenlivým fenoménom.
Duration: 1.8.2021 – 31.7.2025
Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine
Scholarships for excellent researchers threatened by the war conflict in Ukraine
Program: Iné projekty
Project leader: Polyvach Kateryna, PhD.
Project web page: http://www.geography.sav.sk/veda-a-vyskum/projekty/next-generation_ua-22/
Duration: 12.9.2022 – 11.9.2024
Vplyv pandémie COVID-19 na zmeny v spotrebe a jej prejavy v nových vzorcoch správania spotrebiteľov na Slovensku
The impact of the COVID-19 pandemic on changes in consumption and its manifestations in new patterns of consumer behavior in Slovakia
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Bilková Kristína, PhD.
Annotation: Spotreba sa týka každého z nás a neustále sa mení. Ovplyvňujú ju rôzne faktory pričom v súčasnosti jedným z najvýraznejších je celosvetová pandémia COVID-19. V snahe o zastavenie šírenia vírusu sme boli nútení svoje dovtedy typické činnosti a s nimi spojenú spotrebu zmeniť. Projekt tak reaguje na aktuálne trendy v spoločnosti a nové výzvy, akou je aj pandémia. Jednou z výskumných tém sa stali regionálne diferencované dopady pandémie na rôzne oblasti nášho života. Projekt je zameraný na zhodnotenie a analýzu dopadov pandémie COVID-19 na spotrebu. Výskumné aktivity budú smerovať k identifikácii a kvantifikácii dopadov pandémie v maloobchode a službách na území Slovenska, budú reagovať na zmeny vzorcov spotreby slovenských domácností s využitím viacerých metód a unikátnych dát. Výsledky výskumu nájdu uplatnenie pri ďalších krízových situáciách, ktoré sa nepochybne v budúcnosti objavia. Otázka neznie či sa objaví, ale kedy sa objaví ďalšia kríza, ktorá ovplyvní spotrebu.
Duration: 1.1.2022 – 31.12.2024
Vzťah medzi zložkami intenzity využívania trávnych porastov a časovými a fenologickými vzormi údajov z pozorovania Zeme
Relating grassland use intensity components to the temporal and phenological patterns of Earth observation data
Program: DoktoGranty
Project leader: Mgr. Opravil Šimon
Duration: 1.1.2023 – 31.12.2023
Vzťahy paradigiem v slovenskom geografickom myslení: konkurencia, indiferentnosť alebo kooperácia?
Relationships of Paradigms in Slovak Geographical Thought: Competition, Indifference or Cooperation?
Program: VEGA
Project leader: Prof. RNDr. Ira Vladimír, CSc.
Annotation: Projekt vychádza z identifikácie diskontinuít vo svetovom geografickom myslení a ich recepcie v slovenskom geografickom myslení. Reflektujúc tento vývoj svetového geografického myslenia sa slovenská geografia vyvinula do multiparadigmatickej podoby. Hlavným cieľom projektu bude skúmať vzťahy medzi koexistujúcimiparadigmami (reprezentované paradigmatickými komunitami) a faktory, ktoré ich podmieňujú. Základnou otázkou je charakter inter-paradigmatickej vzťahovej konštelácie pozdĺž osi konkurenčné – indiferentné – kooperačné. Hlavný záujem sa sústredíme na skúmanie existujúcej kooperácie paradigiem v rámci riešeniavýskumných problémov v slovenskej geografii, analýzu objektívnej a subjektívnej dimenzie bariér /prekážok inter-paradigmatickej kooperácie a budú sa hodnotiť možnosti pre produktívnu interferenciu paradigmatických perspektív v slovenskej geografii.
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2023