International projects

Present

Endogénny a exogénny potenciál rozvoja marginalizovaných oblastí na Slovensku a v Poľsku
Endogenous and exogenous development potential in Slovak and Polish marginalized areas
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Project leader: RNDr. Székely Vladimír CSc.
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2021
Konverzia vedomostí na zlepšenie manažmentu európskych ripariálnych ekosystémov a služieb
Knowledge conversion for enhancing management of European riparian ecosystems and services
Program: COST
Project leader: Ing. Kidová Anna PhD.
Duration: 1.4.2019 – 30.11.2021
CLIMASTEPPE – Riešenia pre klimaticky vhodné poľnohospodárstvo v suchých stepných oblastiach Ruska
Solutions for climate-smart land use in the dry steppes of Russia
Program: ERANET
Project leader: Mgr. Pazúr Róbert PhD.
Duration: 1.4.2018 – 31.3.2021
ATBIOMAP – Nové prístupy mapovania biomasy na spustnutej poľnohospodárskej pôde využívajúce kombináciu optických a radarových údajov diaľkového prieskumu Zeme
Advanced Techniques for Biomass Mapping in Abandoned Agriculture Land using Novel Combination of Optical and Radar Remote Sensing Sensors
Program: European Space Agency (ESA)
Project leader: Doc. RNDr. Feranec Ján DrSc.
Duration: 1.5.2018 – 30.4.2020
Spoločné prístupy k hodnoteniu priestorového rozvoja Slovenska a Ukrajiny
Common approaches to assessment of spatial development in Slovakia and Ukraine
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Project leader: RNDr. Székely Vladimír CSc.
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2019