Vnútorné predpisy SAV

Interné predpisy SAV
§ 38 zákona č. 243/2017 Z. z.
(1) Zakladateľ vydáva
a) pravidlá výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa,
b) pravidlá výberového konania na obsadenie miesta vedúceho organizačnej zložky,
c) pravidlá odmeňovania riaditeľa,
d) pravidlá odmeňovania členov dozornej rady,
e) pravidlá odmeňovania vedúceho organizačnej zložky,
f) vnútorné pravidlá hospodárenia verejnej výskumnej inštitúcie vrátane pravidiel na vykonávanie
podnikateľskej činnosti,
g) zásady rozpisu finančných prostriedkov poskytovaných zakladateľom verejným výskumným inštitúciám v jeho zakladateľskej pôsobnosti.

Vnútorné predpisy SAV nájdete na tejto adrese