Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa
Geografický ústav SAV (GgÚ SAV) je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „§ zákona o verejnom obstarávaní”).

Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, koncesií a súťaží návrhov postupuje GgÚ SAV v zmysle jednotlivých ustanovení Zákona o verejnom obstarávaní, ako aj v zmysle internej smernice č. 02/2016 zo dňa 18. apríla 2016, ktorá upravuje postup zadávania zákaziek v podmienkach pôsobnosti GgÚ SAV.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Oficiálny názov: Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
Adresa: Štefánikova 49, 814 73 Bratislava
Štatutárny zástupca: Mgr. Daniel Michniak, PhD. (riaditeľ)
Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia
IČO: 00 166 545
DIČ: 2021189841
IČ DPH: GgÚ SAV nie je platcom DPH
Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
Číslo účtu: SK30 8180 0000 0070 0000 6287
Telefón: 02/ 57 510 187 (sekretariát riaditeľa)
E-mail: geogsekr@savba.sk
Web: www.geography.sav.sk

Súhrnné správy o zákazkách:

1. štvrťrok 2018
1. štvrťrok 2017
2. štvrťrok 2017
3. štvrťrok 2017
4. štvrťrok 2017
1. štvrťrok 2016
2. štvrťrok 2016
3. štvrťrok 2016
4. štvrťrok 2016
3. štvrťrok 2015
4. štvrťrok 2015