Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa
Geografický ústav SAV, verejná výskumná inštitúcia, (GgÚ SAV, v. v. i.) je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „§ zákona o verejnom obstarávaní”).

Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, koncesií a súťaží návrhov postupuje GgÚ SAV , v. v. i., v zmysle jednotlivých ustanovení Zákona o verejnom obstarávaní, ako aj v zmysle internej smernice č. 01/2020 zo dňa 30. septembra 2020, ktorá upravuje postup zadávania zákaziek v podmienkach pôsobnosti GgÚ SAV.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Oficiálny názov: Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Adresa: Štefánikova 49, 814 73 Bratislava
Štatutárny zástupca: Mgr. Daniel Michniak, PhD. (riaditeľ)
Právna forma: verejná výskumná inštitúcia
IČO: 00 166 545
DIČ: 2021189841
IČ DPH: GgÚ SAV, v. v. i., nie je platcom DPH
Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
Číslo účtu: SK92 8180 0000 0070 0066 9136
Telefón: 02/ 57 510 187 (sekretariát riaditeľa)
E-mail: geogsekr@savba.sk
Web: www.geography.sav.sk

Súhrnné správy o zákazkách:
1. štvrťrok 2018
1. štvrťrok 2017
2. štvrťrok 2017
3. štvrťrok 2017
4. štvrťrok 2017
1. štvrťrok 2016
2. štvrťrok 2016
3. štvrťrok 2016
4. štvrťrok 2016
3. štvrťrok 2015
4. štvrťrok 2015