Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa
Geografický ústav SAV (GgÚ SAV) je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „§ zákona o verejnom obstarávaní”).

Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, koncesií a súťaží návrhov postupuje GgÚ SAV v zmysle jednotlivých ustanovení Zákona o verejnom obstarávaní, ako aj v zmysle internej smernice č. 02/2016 zo dňa 18. apríla 2016, ktorá upravuje postup zadávania zákaziek v podmienkach pôsobnosti GgÚ SAV.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

 • Oficiálny názov: Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
 • Adresa: Štefánikova 49, 814 73 Bratislava
 • Štatutárny zástupca: Mgr. Daniel Michniak, PhD. (riaditeľ)
 • Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia
 • IČO: 00 166 545
 • DIČ: 2021189841
 • IČ DPH: GgÚ SAV nie je platcom DPH
 • Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
 • Číslo účtu: SK30 8180 0000 0070 0000 6287
 • Telefón: 02/ 57 510 187  (sekretariát riaditeľa)
 • E-mail: geogsekr@savba.sk
 • Web: www.geography.sav.sk

Súhrnné správy o zákazkách:

1. štvrťrok 2017
2. štvrťrok 2017
3. štvrťrok 2017
1. štvrťrok 2016
2. štvrťrok 2016
3. štvrťrok 2016
4. štvrťrok 2016
3. štvrťrok 2015
4. štvrťrok 2015