Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa
Geografický ústav SAV, verejná výskumná inštitúcia, (GgÚ SAV, v. v. i.) je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „§ zákona o verejnom obstarávaní”).

Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, koncesií a súťaží návrhov postupuje GgÚ SAV , v. v. i., v zmysle jednotlivých ustanovení Zákona o verejnom obstarávaní, ako aj v zmysle internej smernice č. 02/2016 zo dňa 18. apríla 2016, ktorá upravuje postup zadávania zákaziek v podmienkach pôsobnosti GgÚ SAV v. v. i..

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

 • Oficiálny názov: Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, verjená výskumná inštitúcia
 • Adresa: Štefánikova 49, 814 73 Bratislava
 • Štatutárny zástupca: Mgr. Daniel Michniak, PhD. (riaditeľ)
 • Právna forma: Verejná výskumná inštitúcia
 • IČO: 00 166 545
 • DIČ: 2021189841
 • IČ DPH: GgÚ SAV, v. v. i., nie je platcom DPH
 • Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
 • Číslo účtu: SK52 8180 0000 0070 0060 0307
 • Telefón: 02/ 57 510 187  (sekretariát riaditeľa)
 • E-mail: geogsekr@savba.sk
 • Web: www.geography.sav.sk

Súhrnné správy o zákazkách:

1. štvrťrok 2018
1. štvrťrok 2017
2. štvrťrok 2017
3. štvrťrok 2017
4. štvrťrok 2017
1. štvrťrok 2016
2. štvrťrok 2016
3. štvrťrok 2016
4. štvrťrok 2016
3. štvrťrok 2015
4. štvrťrok 2015