Interné predpisy GgÚ SAV, v. v. i.

Interné predpisy GgÚ SAV, v. v. i.
§ 37 zákona č. 243/2017 Z. z.
(1) Verejná výskumná inštitúcia vydáva
a) štatút,
b) organizačný poriadok,
c) volebný poriadok na funkciu člena správnej rady,
d) volebný a nominačný poriadok na funkciu člena vedeckej rady,
e) pracovný poriadok,
f) pravidlá tvorby rozpočtu,
g) pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov.

Dátum zverejnenia 24. 7. 2018