Granty pre doktorandov SAV

Predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., a prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., členka Predsedníctva SAV zodpovedná za vzdelávanie a doktorandské štúdium, odovzdali v piatok 24. januára v Malom kongresovom centre SAV dekréty o pridelení grantu úspešným uchádzačom 1. výzvy programu Granty pre doktorandov SAV.

Program je aktivitou Slovenskej akadémie vied so zámerom podporiť vedecké projekty študentov dennej formy doktorandského štúdia realizovaného v rámci organizácií SAV. Cieľom je finančne podporiť kvalitné projektové návrhy, ktoré budú tvoriť ucelený celok v rámci projektov riešených počas doktorandského štúdia a ktoré je možné realizovať počas jedného roka.

V rámci 1. výzvy programu SAV prijala 88 prihlášok, grant podporil 31 prihlášok v celkovej sume 60 000 €.

Za Geografický ústav SAV sa do výzvy zapojili naši dvaja doktorandi Mgr. Katarína Rišová a Mgr. Tomáš Goga. Na základe hodnotenia komisie bol úspešným žiadateľom Mgr. Tomáš Goga s projektom:
Identifikácia spustnutej poľnohospodárskej pôdy s využitím optických a radarových záznamov diaľkového prieskumu Zeme .

Viac informácii na stránke SAV alebo stránke Granty pre doktorandov SAV.

.


Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. odovzdáva dekrét o pridelení grantu Mgr. Tomášovi Gogovi.


.


Úspešní uchádzači 1. výzvy programu Granty pre doktorandov SAV v Malom kongresovom centre SAV.