Aktivity Geografického ústavu v projekte CORINE Land Cover

V rokoch 2019 – 2020 si pripomíname 30. výročie etablovania prvej databázy poskytujúcej údaje o krajinnej pokrývke Európy – CORINE Land Cover (Coordination of Information on the Environment). Program CORINE Land Cover (CLC) bol schválený Európskou komisiou v roku 1985. Jeho jeden projekt poskytuje informácie o biofyzikálnych charakteristikách zemského povrchu, prostredníctvom 44 tried krajinnej pokrývky. Identifikácie a charakteristicky týchto tried sú získavané prostredníctvom interpretácie satelitných snímok a ďalších doplnkových údajov (napr. topografické a tematické mapy, ortofotosnímky, údaje z pozemného prieskumu).

Tieto údaje o krajinnej pokrývke našli široké uplatnenie v rôznych environmentálnych projektoch a štúdiách v celej Európe. Zachytávajú rozmanitosť krajiny formovanej prírodnými a sociálno-ekonomickými podmienkami, ktorých variabilita sa mení zo severu na juh a zo západu na východ.

24.-27. február 1992 sa uskutočnila prvá veľká zahraničná cesta vtedy ešte RNDr. Jána Feranca, CSc. do Joint Research Centre (Ispra, Taliansko). Na tamojšom seminári zaoberajúcom sa projektom CORINE, boli prvýkrát zastúpené okrem západoeurópskych štátov aj štáty strednej a východnej Európy. Preto je v roku 1992 datované zapojenie Geografického ústavu SAV do tohto celoeurópskeho projektu.

Aktivity Geografického ústavu SAV v program CORINE Land Cover, ako aj využívanie údajov CLC, boli vyzdvihnuté v aktuálnej štúdii: Bielecka & Jenerowicz (dostupná online), ktorá vyšla v renomovanom vydavateľstve MDPI – časopise Remote Sensing.

Oddelenie geoinformatiky Geografického ústavu SAV je na základe vyššie uvedenej štúdie doteraz považované za výskumnú jednotku s vysokým vedeckým dosahom CLC a zaraďuje sa k špičkovým pracoviskám v rámci satelitného diaľkového prieskumu Zeme – popri pracoviskách v Taliansku, Francúzsku a Nemecku.

Činnosť v rámci projektu CLC koordinovali za Geografický ústav SAV vedeckí pracovníci – Ján Feranec a Ján Oťaheľ, pričom 65 % a 44 % ich publikačných aktivít v rámci štúdií indexovaných v databázach WOS je spojených s problematikou CORINE Land Cover. Citačný index doc. RNDr. Jána Feranca, DrSc. dosahuje v tejto problematike úroveň 18.27 CPP (Total citations per all ISI publication).

.

Titulná časť článku Bielecka & Jenerowicz

.

Spolupracujúce organzizácie na projekte CORINE Land Cover s viac ako 5 publikáciami.