Hodnotenie vplyvu zabezpečovacích prác na vodný tok Belá – článok v časopise Scientific Reports

V marci publikovali naši kolegovia Dr. Kidová a Dr. Rusnák z oddelenia fyzickej geografie, geomorfológie a prírodných hazardov svoju štúdiu o vplyve zabezpečovacích prác na vodnom toku Belá (SKUEV0141) v prestížnom časopise Scientific Reports. Rieka Belá je súčasťou sústavy chránených území Natura 2000.

Príspevok hodnotí vplyv inžinierskeho prevedenia zabezpečovacích prác na divočiaco-migrujúcom vodnom toku Belá po povodňovej udalosti v júli 2018. Vplyv na morfologické a hydraulické parametre koryta autori analyzovali na 11 upravených riečnych úsekoch pred a po vykonaní týchto úprav. Výskumné hypotézy týkajúce sa zníženia geodiverzity, nárastu rýchlosti prúdenia počas extrémnych prietokov na miestach, kde sa v dôsledku umelo navýšených brehov vybudovaných počas zabezpečovacích prác znemožnila inundácia nivy a zvyšujúca sa erozívna sila tečúcej vody v koryte sa potvrdili. Spôsob prevedenia tohto manažmentového opatrenia v oblasti aktívneho divočiaceho koryta vodného toku Belá mal za následok nežiaduce zjednodušenie pôdorysnej vzorky koryta, stratu geomorfologickej diverzity, stratu prepojenia koryta s nivou, ako aj narušenie až prerušenie hydro-morfologickej kontinuity.

Identifikácia hlavných konfliktov v manažmente vodného toku Belá predstavuje dôležitý krok pri pochopení rôznych prístupov zainteresovaných strán v študovanej oblasti a kladie si za cieľ poskytnúť objektívne objasnenie ich dôsledkov. Predložené analýzy môžu byť preto v budúcnosti kľúčové najmä v otázkach manažmentu vodných tokov. V kontexte súčasnej situácie, kedy ľudskými rozhodnutiami prichádzame o prirodzené vodné toky, je v prípade vzácnych a zraniteľných divočiacich vodných tokov, mimoriadne žiadúce dosiahnuť v ich manažmente kritickejší rozhodovací proces.

Práca je voľne dostupná na stránkach vydavateľstva.

Článok je súčasťou výskumu v rámci projektu VEGA 02/0098/18: Recentný laterálny a vertikálny vývoj dien dolín vodných tokov v podmienkach environmentálnych zmien a ich vplyv na ekosystémové služby riečnej krajiny.

Kidová, A., Radecki-Pawlik, A., Rusnák, M. et al. Hydromorphological evaluation of the river training impact on a multi-thread river system (Belá River, Carpathians, Slovakia).  Scientific Reports (2021). (2019: 4.576 – IF, Q1 – JCR, 1.341 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2021 – Current Contents).