Areálová transformácia geografických dát a jej princípy v novom čísle Geografie Slovaca

Sládeková Madajová, M. Hurbánek, P.
AREÁLOVÁ TRANSFORMÁCIA GEOGRAFICKÝCH DÁT: PRINCÍPY, METÓDY A APLIKÁCIA.

Geografický ústav, 2016, 112 s.
Fulltext

 

Pri skúmaní vývojových trendov javov a procesov v jednotlivých regiónoch možno naraziť na viacero prekážok, ktoré geografom znemožňujú korektnú analýzu, priame porovnanie či kombináciu dát z rôznych zdrojov. Územné jednotky, za ktoré sú korešpondujúce dáta dostupné, sa môžu v čase meniť, alebo v mnohých prípadoch je potrebné dáta analyzovať za iné zóny ako bežne dostupné administratívne/štatistické jednotky. Problém priestorového nesúladu výrazne vzrastá aj v oblasti interdisciplinárneho výskumu, napríklad pri snahe o integráciu demografických, ekonomických, environmentálnych či sociálnych dát dostupných za rôzne zonácie geografického priestoru. Prevod dát z navzájom nekompatibilných zonálnych systémov tak patrí k potrebným, v slovenskej literatúre však k doposiaľ nerozvinutým témam. Predkladaná práca má preto za cieľ podrobnejšie predstaviť problematiku areálovej transformácie geografických dát, vysvetliť jej princípy, sumarizovať, charakterizovať a klasifikovať rôzne prístupy a metódy umožňujúce prevod a odhad dát z jedného systému geografických jednotiek do druhého (pozmeneného alebo úplne odlišného) zonálneho systému a zároveň uplatniť vybrané interpolačné metódy a navzájom porovnať presnosť ich výsledkov v slovenských podmienkach. Výsledky základnej interpolačnej metódy, priestorového váženia, boli porovnané so zložitejšími metódami, založenými na využití pomocných informácií, o ktorých sa predpokladá, že dokážu skvalitniť samotný proces odhadu dát a poskytnúť presnejšie výsledky. Preukázalo sa, že na priestorovú interpoláciu dát jednoznačne vplýva tvar zdrojových a cieľových zón. Z testovania vyplynulo, že výsledky transformačného procesu dokážu vylepšiť metódy, ktoré využívajú pomocné informácie, ale len do takej miery, ako odrážajú priestorové rozmiestnenie mapovaných premenných, prípadne s nimi nejakým spôsobom súvisia.