Miloš Rusnák tretí v súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov

Mgr. Miloš Rusnák, PhD. z Geografického ústavu SAV získal tretie miesto v súťaži mladých vedeckých
pracovníkov SAV do 35 rokov. Do súťaže, ktorá sa konala 4. apríla 2018 v Bratislave sa prihlásil so
súborom troch prác pod názvom Výskum morfologických zmien vodných tokov Slovenska:

RUSNÁK, M., LEHOTSKÝ, M., KIDOVÁ, A. (2016): Channel migration inferred from aerial photographs,
its timing and environmental consequences as responses to floods: a case study of the
meandering Topľa River, Slovak Carpathians. Moravian Geographical Reports, 24(3), 32-43.

RUSNÁK, M., SLÁDEK, J., KIDOVÁ, A., LEHOTSKÝ, M. (2018): Template for high-resolution river
landscape mapping using UAV technology. Measurement, 115, 139-151.

LEHOTSKÝ, M., RUSNÁK, M., KIDOVÁ, A., DUDŽÁK, J. (2018): The multitemporal assessmet of coarse
sediment connectivity along a braided-wandering river. Land Degradation & Development,
29(4), 1249-1261.

Súbor predkladaných prác predstavuje výsledky dlhoročného výskumu slovenských vodných tokov
Belá a Topľa kolektívu viacerých autorov z Geografického ústavu SAV. Pri výskume aplikovali viaceré
nové technológie zberu dát ako sú bezpilotné prostriedky (drony), ktoré predstavujú rýchlo sa
rozvíjajúcu platformu pre zber priestorových dát, monitoring a mapovanie územia. Poskytujú presné
dáta s vysokým rozlíšením, s prijateľnou nadobúdacou cenou a s časovo nenáročným zberom dát. Pri
výskume vodného toku Belá sa na základe analýzy dlhého časového radu zaznamenala výrazná
degradácia koryta a zmeny v konektivite systému, zjednodušenie pôdorysnej vzorky, ako aj klesajúci
trend geomorfologickej diverzity. Meandrujúca rieka Topľa predstavuje dynamickú a jedinečnú rieku
s výraznými zmenami v morfológii a v laterálnom presúvaní koryta. Priemerný posun koryta dosiahol
12,4 m (1987-2002) a 11,3 m (2002-2009). Na základe analýzy erózie brehov boli vyčíslené finančné
škody úbytku lesa (celkovo 58,2 ha), poľnohospodárskej pôdy (celkovo 19,4 ha) a lúk a pasienkov
(celkovo 6,8 ha).

Vo štvrtok 14. júna 2018 sa v aule budovy ústavov SAV na Watsonovej ulici v Košiciach uskutočnil
seminár, na ktorom predstavili svoje práce víťazi súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35
rokov. M. Rusnák vystúpil s prezentáciou na tému Ako sa menia korytá slovenských riek. Večer sa v
Dome umenia konal koncert Mladí mladým – umelci vedcom, v rámci ktorého predseda SAV prof.
Pavol Šajgalík odovzdal ocenenia víťazným mladým vedcom SAV.

Viac informácií o podujatí v Košiciach nájdete na tu.