70 rokov Geografického ústavu SAV – slávnostné stretnutie a medzinárodná konferencia v Smoleniciach

V roku 2013 si pripomíname 70. výročie založenia Zemepisného ústavu Slovenskej akadémie vied a umení, priameho predchodcu dnešného Geografického ústavu SAV. Ústav vznikol v zložitom období počas II. svetovej vojny. V roku 1953 bol začlenený do Slovenskej akadémie vied (SAV) a v roku 1963 bol premenovaný na Geografický ústav SAV. Pri tejto príležitosti sa v dňoch 18. a 19. novembra 2013 v kongresovom centre SAV v Smoleniciach konalo slávnostné stretnutie a medzinárodná konferencia na tému „Reflexie časovo-priestorových výskumov v geografii“.

Slávnostné stretnutie moderovala vedecká pracovníčka RNDr. Michala Madajová, PhD. Účastníkov slávnostného stretnutia privítal prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc., riaditeľ Geografického ústavu, ktorý predstavil 70 rokov geografických výskumov v SAVU a SAV. Predstavitelia vedeckých oddelení RNDr. Milan Lehotský, CSc. (Oddelenie fyzickej geografie, geomorfológie a prírodných hazardov), RNDr. Peter Podolák CSc. (Oddelenie humánnej a regionálnej geografie) a prof. RNDr. Ján Oťaheľ, CSc. (Oddelenie geoinformatiky) priblížili významné aktivity a výsledky GgÚ SAV za ostatné roky.

V programe slávnostného stretnutia nasledovali príhovory hostí, ktorí poukázali na význam a prínos Geografického ústavu SAV pre rozvoj geografie. Predsedníctvo SAV reprezentoval Ing. Juraj Lapin, DrSc., podpredseda SAV pre I. oddelenie vied. V programe vystúpili aj viacerí zahraniční hostia: prof. Marek Degórski (riaditeľ Ústavu geografie a priestorovej organizácie Poľskej akadémie vied), Doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc. (vedúci brnenskej pobočky Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i.), prof. Károly Kocsis (riaditeľ Geografického ústavu Výskumného centra pre astronómiu a vedy o zemi), Prof. Peter Jordan (pracovník Ústavu pre výskum miest a regiónov Rakúskej akadémie vied), prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc., prezident Českej geografickej spoločnosti a zástupcovia viacerých geografických pracovísk z ČR. Z domácich hostí sa na slávnostnom podujatí zúčastnili aj prof. RNDr. René Matlovič, PhD. (prezident SGS a rektor Prešovskej univerzity v Prešove), doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. (dekan Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave) a ďalší zástupcovia geografických pracovísk na Slovensku. Ostatné pracoviská SAV reprezentovali RNDr. Zita Izakovičová, PhD. (riaditeľka Ústavu krajinnej ekológie SAV), RNDr. Pavla Pekárová, DrSc. (riaditeľka Ústavu hydrológie SAV), RNDr. Igor Broska, DrSc. (riaditeľ Geologického ústavu SAV), prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc. (riaditeľ Matematického ústavu SAV) a Mgr. Ľubomír Falťan, CSc. pracovník Sociologického ústavu SAV).

Počas príhovorov boli Geografickému ústavu SAV udelené viaceré ocenenia vo forme pamätných medailí a plakety. Dekan Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave udelil Geografickému ústavu SAV v zastúpení prof. RNDr. Vladimíra Iru, CSc., riaditeľa ústavu pri príležitosti 70. výročia založenia ústavu zlatú medailu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave za dlhoročnú spoluprácu vo vedecko-výskumnej oblasti a pedagogickej činnosti pracovníkov ústavu na pôde PRIF UK. Rektor Prešovskej univerzity v Prešove udelil Geografickému ústavu SAV pri príležitosti 70. výročia založenia ústavu striebornú medailu za dlhoročnú spoluprácu a významný prínos pre rozvoj odboru geografia na Prešovskej univerzite v Prešove. Dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci udelil Geografickému ústavu SAV k 70. výročiu založenia a za dlhodobú spoluprácu pamätnú medailu Přírovodědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Ústav hydrológie SAV udelil Geografickému ústavu SAV pamätnú plaketu Ústavu hydrológie SAV za zásluhy o rozvoj hydrologických vied.

Na záver slávnostného stretnutia boli vybraným spolupracujúcim organizáciám a jednotlivcom odovzdané ocenenia vo forme pamätného listu a umeleckej grafiky. Ocenenými organizáciami sa stali Ústav geografie a priestorovej organizácie Poľskej akadémie vied, Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., pobočka v Brne, Geografická sekcia Prírodoveckej fakulty UK v Bratislave a Katedra geografie a regionálneho rozvoja, Prešovskej univerzity v Prešove. Z jednotlivcov boli ocenení bývalí pracovníci ústavu prof. RNDr. Anton Bezák, DrSc., prof. RNDr. Ján Harčár, CSc., doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., RNDr. František Podhorský, CSc., RNDr. Konštantín Zelenský, CSc. a RNDr. Ján Urbánek, CSc., ktorý je ešte pracovníkom ústavu.

Slávnostné stretnutie spríjemnil hrou na klasickej gitare Karol Samuelčík, ktorý je laureátom viacerých súťaží a získal niekoľko ďalších cien na národných a medzinárodných festivaloch. Stretnutie bolo zakončené slávnostnou večerou a celé podujatie bolo príležitosťou na spoločné stretnutia, priateľské rozhovory a spomienky bývalých pracovníkov na chvíle strávené v Geografickom ústave SAV.

Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie „Reflexie časovo-priestorových výskumov v geografii“ bolo zhodnotiť doterajší vývoj a súčasnosť vedeckého profilu pracoviska a zároveň prezentovať výsledky vedeckovýskumnej činnosti jeho pracovníkov a niektorých pozvaných účastníkov tohto mimoriadneho podujatia. V rámci rokovania v pléne zazneli prezentácie predstaviteľov partnerských pracovísk akadémie vied z Poľska, Rakúska, Maďarska a ČR. Svoje príspevky prezentovali taktiež pracovník Geografického ústavu Ruskej akadémie vied prof. Vladimir Streletskiy a ďalší zástupcovia geografických pracovísk v ČR a na Slovensku. Výsledky výskumov získané v Geografickom ústave SAV boli tiež prezentované na 16 posteroch v rámci samostatnej posterovej sekcie.

 

Autor: Daniel Michniak, foto: Mgr. Martin Šveda, PhD

Prílohy:

Príloha
Pohľad do publika počas slávnostného stretnutia

Príloha
Ocenenie za dlhoročnú vedeckú spoluprácu bolo udelené aj Ústavu geografie a priestorovej organizácie Poľskej akadémie vied. Ocenenie z rúk riaditeľa ústavu prevzal prof. Degórski

Príloha
Prof. Matlovič odovzdáva striebornú medailu Prešovskej Univerzity v Prešove ako prejav ocenenia spolupráce s Geografickým ústavom SAV

Príloha
Slávnostné stretnutie obohatil hrou na gitaru mladý umelec Karol Samuelčík

Príloha
Program ukončila slávnostná večera so sladkou bodkou