Vyšla nová monografia medzinárodného kolektívu autorov na tému zlepšenia dostupnosti a cestovného ruchu v slovensko-poľskom pohraničí

Więckowski, M., Michniak, D., Chrenka, B., Ira, V., Komornicki, T., Rosik, P., Székely, V., Śleszyński, P. a Wiśniewski, R.
MOŽNOSTI ZLEPŠENIA DOSTUPNOSTI A ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU V POĽSKO-SLOVENSKOM POHRANIČÍ – NÁMETY ODPORÚČANIA A DOBRÉ PRÍKLADY
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, Varšava, Geografický ústav SAV, Bratislava, 2012, 86 s.

Odborná monografia vznikla v rámci riešenia poľsko-slovenského projektu s názvom Infraštrukturálne a organizačné možnosti zlepšenia priestorovej dostupnosti ako činiteľ rozvoja poľsko-slovenských regiónov cestovného ruchu (INFRAREGTUR). Projekt č. WTSL.02.01.00-14-087/08 bol spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Autormi monografie sú pracovníci riešiteľských organizácií projektu (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, Varšava a Geografický ústav SAV v Bratislave).

Jedným z cieľov monografie bol transfer vedeckých poznatkov a osvedčených postupov zo sektora vedy do oblasti starostlivosti o zverené územie (administratívny sektor). Môže slúžiť ako praktická príručka pre predstavitelia štátnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy a predstaviteľov organizácií pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu, ochrany prírody a dopravy.