Vyšlo 28. číslo série Geographia Slovaca na tému regionálnych a priestorových disparít na Slovensku

Michálek, A. – Podolák, P. (editori)
REGIONÁLNE A PRIESTOROVÉ DISPARITY NA SLOVENSKU, ICH VÝVOJ V OSTATNOM DESAŤROČÍ, SÚČASNÝ STAV A KONZEKVENCIE
Geografický ústav, 2014, 212 s.
Fulltext

Problémy pri realizácii politiky regionálnej konvergencie vyvolávajú množstvo otázok súvisiacich so správnym výberom nástrojov a ďalšieho usmerňovania regionálneho rozvoja. Pri hľadaní možných riešení tejto mimoriadne komplikovanej problematiky zohráva svoju úlohu aj geografická analýza, ktorá dokáže poskytnúť relevantné poznatky o vzájomných vzťahoch pôsobiacich činiteľov v priestorovom kontexte. V súčasnosti sú veľmi aktuálne najmä problémy súvisiace resp. podmienené rastom nerovností a prehlbovaním zaostávania niektorých regiónov.

Monotematicky ladená publikácia sa v úvodných príspevkoch sústreďuje na teoretické východiská a výber relevantných indikátorov hodnotenia priestorových a regionálnych disparít. Ďalej si všíma stav a dynamiku priestorových a regionálnych disparít na úrovni krajín V4 a krajov, resp. okresov Slovenska (NUTS III a NUTS IV). Pozornosť sa venuje aj špecifickým regionálnym prejavom chudoby, bytovej výstavby v suburbánnom prostredí, ako aj stavu, vývoju a lokalizačným faktorom kreatívnych odvetví v Bratislave.