Vyšlo 29. číslo série Geographia Slovaca venované aktívnemu občianstvu a politike premien mestského prostredia

Šuška, Pavel
AKTÍVNE OBČIANSTVO A POLITIKA PREMIEN MESTSKÉHO PROSTREDIA V POSTSOCIALISICKEJ BRATISLAVE

Geografický ústav, 2014, 147 s.
Fulltext

Monografia sa venuje špecifickým parametrom miestneho vládnutia v oblasti premien vybudovaného prostredia Bratislavy v druhej dekáde postsocialistickej transformácie. Vládnutie je chápané ako výsledok podmienení a vzťahov, ktoré utvárajú mocenské postavenia a kapacity aktérov, ako aj ich vlastného konania, resp. využívanía týchto kapacít, ktorými dochádza k vlastnej tvorbe a premene mestského vybudovaného prostredia. Analyzované konflikty medzi rozdielnymi verejne artikulovanými predstavami o budúcnosti lokalít založenými na odlišnej hodnotovej orientácii zúčastnených aktérov (kapitál, verejná správa a občianska spoločnosť) poslúžili na vytvorenie obrazu aktuálnych vzťahov mestského vládnutia.

Základným kontextom miestnej politiky premien vybudovaného prostredia boli globálne politicko-ekonomické zmeny a postsocialistická tranzícia SR, ktoré sa premietli do dynamiky vzťahov medzi lokálnymi aktérmi. Politické, ekonomické a sociálne zmeny postupne z Bratislavy urobili atraktívne miesto pre kapitálové investície, smerujúce okrem iného i do vybudovaného prostredia. Zatiaľ čo mnohé ekonomické reformy posilnili všeobecnú štruktúrnu výhodu kapitálu, miestna postsocialistická tranzícia zanechala relatívne podrozvinuté inštitucionálne prostredie obmedzujúce efektívny výkon viacerých kľúčových funkcií verejnej správy. V takomto prostredí a v reakcii na množiace sa problémy a konflikty v oblasti mestských premien sa formuje miestny aktivizmus. Ten prešiel vlastnou postsocialistickou transformáciou, keď bol poznačený špecifikami historického vývoja občianskej spoločnosti a ideí ochrany prostredia, ktoré utvárali kontext činností ochranárskych skupín a spolu viedli k rozvoju a rastu politickej váhy miestneho aktivizmu.