42. konferencia Medzinárodnej asociácie pre výskum Dunaja v Kongresovom centre Smolenice

V dňoch 2.-6. júla 2018 sa v kongresovom centre na Smolenickom zámku uskutoční 42. konferencia Medzinárodnej asociácie pre výskum Dunaja (IAD – International Association for Danube Research). Medzinárodná asociácia pre výskum Dunaja bola založená v roku 1956 s cieľom podporiť a koordinovať aktivity v oblasti limnológie, vodného hospodárstva, ochrany vôd a trvalo udržateľného rozvoja v povodí Dunaja. Od roku 1998 sa IAD stal pozorovateľom a aktívne sa zúčastňoval na rôznych expertných skupinách Medzinárodnej komisie pre ochranu rieky Dunaja (ICPDR), čím prispel k rozvoju plánu manažmentu jeho povodia.

Témami tohoročnej konferencie budú:
1. Biodiverzita a geodiverzita – od vnútrozemských vôd po morské prostredie: hodnoty a hrozby.
2. Ekológia ichtyofauny ako základ pre zabezpečenie trvalo udržateľných rybárskych praktík.
3. Význam vegetácie pre vodné prostredie.
4. Štruktúra a vývoj spoločenstiev bezstavovcov.
5. Monitorovanie kvality vody a ciele pre miestne využitie vody.
6. Mikrobiologická kvalita Podunajských ekosystémov.
7. Ekotoxikologický vplyv vodných kontaminantov.
8. Transformácia a konektivita riečnych štruktúr.
9. Vývoj povodia rieky Dunaj: história, ekosystémové služby, obnova a ochrana.
10. Dopady povodní, sucha a klimatických zmien – odozva rieky a verejná mienka.
11. Udržateľný rozvoj v povodí Dunaja: stratégia a politika v povodí Dunaja.

Dlhodobé multidisciplinárne výskumné činnosti a diskusie o týchto témach odhaľujú dôležitosť všetkých typov vodných tokov v rámci povodia Dunaja, ako aj ich vzájomné prepojenie s morskou oblasťou. Dôraz sa kladie aj na potrebu ochrany biodiverzity tejto jedinečnej oblasti.

Prvý cirkulár