Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia, je vedeckou organizáciou Slovenskej akadémie vied, ktorá rozvíja vedeckovýskumnú činnosť vo viacerých odboroch geografických vied v rozsahu určenom zakladacou listinou vydanou dňa 15. novembra 2021 a schválenou predsedníctvom Slovenskej akadémie vied na svojom zasadnutí dňa 28.10.2021.

Poslaním ústavu je vykonávať základný výskum priestorovej štruktúry a vzájomných väzieb prírodných a sociálno-ekonomických systémov so špeciálnym zreteľom na územie Slovenska.
Viac o poslaní Geografického ústavu.


web-banner

Aktuality