Geografický ústav SAV je vedeckou organizáciou Slovenskej akadémie vied, ktorá rozvíja vedeckovýskumnú činnosť vo viacerých odboroch geografických vied v rozsahu určenom zriaďovacou listinou vydanou dňa 8. augusta 2008 pod č. 514/G/12/2008 rozhodnutím na základe uznesenia Predsedníctva SAV č. 1130 zo dňa 22. júla 2008.

Poslaním ústavu je vykonávať základný výskum priestorovej štruktúry a vzájomných väzieb prírodných a sociálno-ekonomických systémov so špeciálnym zreteľom na územie Slovenska.
Viac o poslaní Geografického ústavu.


Aktuality

27. septembra 2021

Noc výskumníkov 2021

15. februára 2021

Sčítanie obyvateľov 2021