Geografický ústav SAV je vedeckou organizáciou Slovenskej akadémie vied, ktorá rozvíja vedeckovýskumnú činnosť vo viacerých odboroch geografických vied v rozsahu určenom zriaďovacou listinou vydanou dňa 8. augusta 2008 pod č. 514/G/12/2008 rozhodnutím na základe uznesenia Predsedníctva SAV č. 1130 zo dňa 22. júla 2008. Poslaním ústavu je vykonávať základný výskum priestorovej štruktúry a vzájomných väzieb prírodných a sociálno-ekonomických systémov so špeciálnym zreteľom na územie Slovenska.

Hlavnou úlohou ústavu v oblasti fyzickej geografie je skúmať štruktúru, dynamiku a antropogénnu transformáciu prírodnej krajiny, rôzne typy reliéfu a jeho funkciu v krajinnom systéme, ako aj komplexne študovať krajinné systémy so zvláštnym dôrazom na problémy prírodných hazardov.

Základným cieľom výskumu v humánnej a regionálnej geografii je analýza časovo-priestorových aspektov ekonomických, sociálno­kultúrnych a environmentálnych javov, procesov a štruktúr. Uskutočňuje sa tiež integrovaný geografický výskum dynamiky prírodných a sociálno-ekonomických systémov v ich vzájomných väzbách, ako aj hodnotenie podmienok kvality života človeka a (udržateľného) lokálneho i regionálneho rozvoja.

Výskum v oblasti geoinformatiky aplikuje geografické informačné systémy a metódy diaľkového prieskumu Zeme pri štúdiu štruktúry a dynamiky krajinných systémov rôznych hierarchických úrovní. Zaoberá sa ich mapovým vyjadrovaním a vytvára parciálne databázy, ktoré sú využiteľné v celoštátnom, regionálnom  a lokálnom kontexte.

Geografický výskum reaguje na aktuálne, geograficky relevantné problémy spoločnosti.

Michálek, A. – Podolák, P. a kol.
REGIÓNY CHUDOBY NA SLOVENSKU

Geografický ústav, 2016.
Fulltext

Chudoba je zložitý a komplikovaný fenomén, ktorý má množstvo podôb, kontextov, dimenzií a aspektov. Jednou z najvýznamnejších dimenzií chudoby je priestor, ktorý významnou mierou ovplyvňuje všetky jej dôležité atribúty – úroveň, hĺbku, trvanie, charakter, znaky a ďalšie vlastnosti. Monografia vníma priestor ako jeden z významných atribútov a determinantov chudoby a jej rôznych kvantitatívnych i kvalitatívnych charakteristík. Predstavuje „geografickú“ alternatívu k ekonomickému a sociologickému chápaniu chudoby. Východiskom a predpokladom pre získanie potrebných poznatkov o chudobe na Slovensku bola identifikácia regiónov chudoby v mierke súčasných okresov (NUTS 4), teda na úrovni kde žiadne oficiálne dáta o chudobe doposiaľ neexistujú. (viac…)

Kopecká, M., Rosina, K., Oťaheľ, J., Ferenec, J., Pazúr, R. a Nováček, J.
MONITORING DYNAMIKY ZASTAVANÝCH AREÁLOV
Geografický ústav, 2015, 98 s.
Fulltext

2015 kopecka et alMonografia prezentuje aktuálne trendy v monitorovaní zastavaných areálov na rôznych úrovniach priestorového a tematického rozlíšenia s využitím údajov diaľkového prieskumu Zeme; poukazuje na rozdielnosť databáz zastavaných areálov z hľadiska spôsobu zberu údajov, definícií tried a mierky mapovania; kvantifikuje zmeny zástavby, ako aj ich vplyv na fragmentáciu krajiny na vybraných územiach a dokumentuje možnosti kartografickej prezentácie zmien urbanizovanej krajiny.

Výsledky súťaže „Detská mapa sveta 2015“

Do medzinárodného kola súťaže „Barbara Petchenik Children´s World Map Competition 2015“, organizovanej Medzinárodnou kartografickou asociáciou (ICA), postupujú práce Zoe Szabovej, Šimona Štrbáka, Leonarda Šlosára, Sofie Stupňanovej, Tamary Husárovej a Gabriely Brezániovej. Medzinárodné kolo sa uskutoční počas 27. medzinárodnej kartografickej konferencie ICA v dňoch 23. – 28. augusta 2015 v Rio de Janeiro v Brazílii. Víťazné a ocenené práce budú posterovou formou prezentované aj na 21. kartografickej konferencii, ktorá sa bude konať 3. – 4. septembra v Ledniciach.

Celý zoznam víťazných a ocenených prác si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Šuška, Pavel
AKTÍVNE OBČIANSTVO A POLITIKA PREMIEN MESTSKÉHO PROSTREDIA V POSTSOCIALISICKEJ BRATISLAVE

Geografický ústav, 2014, 147 s.
Fulltext

Monografia sa venuje špecifickým parametrom miestneho vládnutia v oblasti premien vybudovaného prostredia Bratislavy v druhej dekáde postsocialistickej transformácie. Vládnutie je chápané ako výsledok podmienení a vzťahov, ktoré utvárajú mocenské postavenia a kapacity aktérov, ako aj ich vlastného konania, resp. využívanía týchto kapacít, ktorými dochádza k vlastnej tvorbe a premene mestského vybudovaného prostredia. Analyzované konflikty medzi rozdielnymi verejne artikulovanými predstavami o budúcnosti lokalít založenými na odlišnej hodnotovej orientácii zúčastnených aktérov (kapitál, verejná správa a občianska spoločnosť) poslúžili na vytvorenie obrazu aktuálnych vzťahov mestského vládnutia.
(viac…)

Michálek, A. – Podolák, P. (editori)
REGIONÁLNE A PRIESTOROVÉ DISPARITY NA SLOVENSKU, ICH VÝVOJ V OSTATNOM DESAŤROČÍ, SÚČASNÝ STAV A KONZEKVENCIE
Geografický ústav, 2014, 212 s.
Fulltext

Problémy pri realizácii politiky regionálnej konvergencie vyvolávajú množstvo otázok súvisiacich so správnym výberom nástrojov a ďalšieho usmerňovania regionálneho rozvoja. Pri hľadaní možných riešení tejto mimoriadne komplikovanej problematiky zohráva svoju úlohu aj geografická analýza, ktorá dokáže poskytnúť relevantné poznatky o vzájomných vzťahoch pôsobiacich činiteľov v priestorovom kontexte. V súčasnosti sú veľmi aktuálne najmä problémy súvisiace resp. podmienené rastom nerovností a prehlbovaním zaostávania niektorých regiónov. (viac…)

V roku 2013 si pripomíname 70. výročie založenia Zemepisného ústavu Slovenskej akadémie vied a umení, priameho predchodcu dnešného Geografického ústavu SAV. Ústav vznikol v zložitom období počas II. svetovej vojny. V roku 1953 bol začlenený do Slovenskej akadémie vied (SAV) a v roku 1963 bol premenovaný na Geografický ústav SAV. Pri tejto príležitosti sa v dňoch 18. a 19. novembra 2013 v kongresovom centre SAV v Smoleniciach konalo slávnostné stretnutie a medzinárodná konferencia na tému „Reflexie časovo-priestorových výskumov v geografii“.
(viac…)

Dénes, Lóczy (editor)
GEOMORPHOLOGICAL IMPACTS OF EXTREME WEATHER
Springer Geography, 2013, 147 s.

Globálne klimatické zmeny sa neprejavujú len v odlišnostiach priemerných úhrnov teplôt a zrážok ale aj v stúpajúcej frekvencii a intenzite extrémnych fenoménov počasia. Extrémne zrážkové udalosti sú príčinne spojné s procesmi určujúcimi formovanie povrchu Zeme s odozvou na život spoločnosti a manažment jej prostredia. Kniha poskytuje aktuálny prehľad súčasného výskumu krátkodobých a dlhodobých geomorfologických následkov extrémnych hydrologických a zrážkových udalostí vo východnej časti Strednej Európy. Tretia kapitola knihy je príspevkom slovensko-poľského kolektívu a vznikla pod vedením Milana Lehotského, pracovníka Geografického ústavu SAV. (viac…)

Feranec, Ján (editor)
MENIACE SA SLOVENSKO OČAMI SATELITOV
Veda, 2013, 74 s. + DVD nosič

V súčasnosti využívané informačné technológie dramaticky zmenili možnosti vizualizácie zmien, ako aj procesov v krajine. Zvlášť tým, že satelity snímajú Zem a jej blízke okolie v pravidelných intervaloch, vznikajú časové rady údajov, v ktorých sú zaznamenané aj zmeny objektov krajiny a ich vlastností, ak sa udiali.

Cieľom DVD knihy Meniace sa Slovensko očami satelitov je využiť časové rady satelitných údajov a počítačové animácie na znázornenie zmien objektov krajiny a ich vlastností, ako aj deformácií zemského povrchu v čase a priestore, ďalej zmeny v atmosfére a hydrosfére či v kozmických energetických časticiach, ale aj v pevných zložkách medziplanetárnej hmoty. (viac…)

Giri, Chandra P. (editor)
REMOTE SENSING OF LAND USE AND LAND COVER: PRINCIPLES AND APPLICATIONS
CRC Press, 2012, 477 s.

Monografia je venovaná problematike identifikácie, analýzy, hodnotenia a mapovania využitia krajiny (LU) a krajinnej pokrývky (LC) a ich zmien, aplikáciou údajov diaľkového prieskume Zeme (DPZ) od lokálnej až po globálnu mierku. Sú v nej obsiahnuté základné koncepty mapovania LU a LC v kontexte minulého vývoja až po súčasnosť, ako aj analýza vzťahov medzi LU a LC. Súčasťou monografie sú najnovšie metódy spracovania údajov DPZ, klasifikácie týchto údajov, tiež hodnotenie presnosti klasifikácie a pod. Ďalej sú v nej dokumentované aj najaktuálnejšie výsledky dosiahnuté v rámci najvýznamnejších projektov mapovania LU a LC v celosvetovom kontexte. V závere je načrtnutý ďalší trend sledovania vývoja LU a LC na našej planéte. (viac…)

Więckowski, M., Michniak, D., Bednarek-Szczepańska, M., Chrenka, B., Ira, V., Komornicki, T., Rosik, P., Stępniak, M., Székely, V., Śleszyński, P., Świątek, D., Wiśniewski, R.
POĽSKO-SLOVENSKÉ POHRANIČIE Z HĽADISKA DOPRAVNEJ DOSTUPNOSTI A ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, Varšava, Geografický ústav SAV, Bratislava, 2012, 284 s.

Vedecká monografia vznikla v rámci riešenia poľsko-slovenského projektu s názvom Infraštrukturálne a organizačné možnosti zlepšenia priestorovej dostupnosti ako činiteľ rozvoja poľsko-slovenských regiónov cestovného ruchu (INFRAREGTUR) a zhŕňa výsledky vedeckých analýz realizovaných v rámci projektu. Projekt č. WTSL.02.01.00-14-087/08 bol spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Autormi monografie sú pracovníci riešiteľských organizácií projektu (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, Varšava a Geografický ústav SAV v Bratislave). (viac…)

Więckowski, M., Michniak, D., Chrenka, B., Ira, V., Komornicki, T., Rosik, P., Székely, V., Śleszyński, P. a Wiśniewski, R.
MOŽNOSTI ZLEPŠENIA DOSTUPNOSTI A ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU V POĽSKO-SLOVENSKOM POHRANIČÍ – NÁMETY ODPORÚČANIA A DOBRÉ PRÍKLADY
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, Varšava, Geografický ústav SAV, Bratislava, 2012, 86 s.

Odborná monografia vznikla v rámci riešenia poľsko-slovenského projektu s názvom Infraštrukturálne a organizačné možnosti zlepšenia priestorovej dostupnosti ako činiteľ rozvoja poľsko-slovenských regiónov cestovného ruchu (INFRAREGTUR). Projekt č. WTSL.02.01.00-14-087/08 bol spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Autormi monografie sú pracovníci riešiteľských organizácií projektu (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, Varšava a Geografický ústav SAV v Bratislave). (viac…)

Lóczy, D. – Stankoviansky, M. – Kotarba, A. (eds.)
RECENT LANDFORM EVOLUTION: THE CARPATHO-BALKAN-DINARIC REGION
Springer, 2012, 460 s.

Kniha je výsledkom práce Karpato-balkánsko-dinárskej pracovnej skupiny Medzinárodnej asociácie geomorfológov. Prezentuje základné geologické, klimatické a hydrologické vlastnosti Karpato-balkánsko-dinarského regiónu, charakterizuje jeho krajinnú pokrývku a využitie zeme, poskytuje detailné informácie o jeho geomorfologickom poznávaní a sumarizuje poznatky o súčasných geomorfologických procesoch. Pozornosť je taktiež venovaná výskumu ich odozvy na súčasné klimatické zmeny ako aj analýzam ich vplyvu na krajinnú pokrývku a ekonomické aktivity. Na spracovaní kapitoly prezentujúcej recentný geomorfologický vývoj Slovenska v uvedených intenciách sa podieľali Anna Grešková, Milan Lehotský a Ján Urbánek. Spoluautorom kapitoly charakterizujúcej krajinnú pokrývku, jej zmeny a využitie zeme regiónu je Ján Feranec.

Ira, V. – Podolák, P. (editori)
SÍDELNÁ ŠTRUKTÚRA SLOVENSKA (DIFERENCIÁCIE V ČASE A PRIESTORE)
Bratislava, Geografický ústav SAV, 2010, 172 s.

Monografia predstavuje čiastkové výsledky projektu APVV – 0772-07 „Súčasný stav a perspektíva vývoja sídelnej štruktúry Slovenska (socio-priestorové aspekty urbánno-rurálnej komplementarity)“, ktorý sa spracovával v Sociologickom ústave SAV so spoluúčasťou kolektívu z Geografického ústavu SAV v rokoch 2008 – 2010.

Priestorová analýza sociálnej a environmentálnej infraštruktúry, časové a územné aspekty sťahovania obyvateľstva miest do ich zázemia, dosahy suburbanizačných procesov na spoločnosť v mestách i na vidieku, premeny architektonicko-urbanistického výrazu sídiel a ďalšie prezentované problémy predstavujú síce len určitú časť veľmi mnohostranného a komplexného procesu vývoja sídelnej štruktúry Slovenska, avšak práve takáto mozaika prístupov – zjednotená princípom urbánno-rurálnej komplementarity – názorne dokumentuje zložitosť celého problému v jeho súčasnej fáze. (viac…)

Juraj Žudel
OSÍDLENIE SLOVENSKA V NESKOROM STREDOVEKU
Bratislava, Veda, 2010, 320 s.

Zámer spracovať osídlenie Slovenska v neskorom stredoveku súvisí s prípravou národného atlasu – Atlas Slovenskej socialistickej republiky (publikovaný v r. 1980). V koncepcii tohto diela sa uplatnil genetický aspekt, čo sa najvýraznejšie prejavilo v zaradení problematiky vývoja osídlenia a územnej organizácie (správneho členenia) Slovenska od najstarších čias.

Predmetom monografického diela je osídlenie Slovenska v neskorom stredoveku. Slovenskom sa rozumie územie Slovenskej republiky v jej terajších štátnych hraniciach. Tie sú výsledkom politického vývinu v 20. storočí. (viac…)

Bičík, I. – Himiyama, Y. – Feranec, J. (eds.)
LAND USE/COVER CHANGES IN SELECTED REGIONS IN THE WORLD. VOLUME V.
Asahikawa, International Geographical Union Commission on Land Use/Cover Change, 2010, 65 s.

Komisia pre zmeny využívania krajiny a krajinnej pokrývky pri Medzinárodnej geografickej únie vydala diel atlasu: Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World. Podobne ako predchádzajúce diely, aj toto vydanie je zamerané na prezentáciu podstatných zmien krajiny z rôznych častí sveta s využitím najnovších prístupov hodnotenia krajiny. Dve kapitoly v atlase boli pripravované pracovníkmi Geografického ústavu SAV. V príspevku doc. Jána Feranca, prof. Jána Oťahela a Jozefa Nováčka sú prezentované výsledky hodnotenia zmien krajinnej pokrývky Slovenska s využitím dátových vrstiev CORINE Land Cover 2000-2006. Príspevok Moniky Kopeckej a Jozefa Nováčka dokumentuje dramatickú fragmentáciu lesnej krajiny v oblasti Tatier v dôsledku kalamitnej víchrice z roku 2004. (viac…)

Bezák, P., Izakovičková, Z., Miklós, L., Moyzeová, M., Špulerová, J., Mojses, M., Kočický, D., Petrovič, F., Boltižiar, M., Hreško, J., Hrnčiarová, T., Šatalová, B., Lieskovský, J., Lehotský, M., Štefunková, D., Dobrovodská, M., Baránková, Z., Gajdoš, P., David, S., Halada, Ľ, Oszlányi, J.
REPREZENTATÍVNE TYPY KRAJINY SLOVENSKA
Bratislava, Ústav krajinnej ekológie SAV, 2010, 180 s.

Publikácia prináša nový pohľad na krajinu Slovenska. Autori na základe abiotických, biotických a sociálno-kultúrnych reálií identifikujú reprezentatívne typy, hybné sily a tlaky ovplyvňujúce dynamické pochody prebiehajúce v krajine.

RNDr. Milan Lehotský, CSc. ako pracovník Geografického ústavu sa podieľal na spracovaní typu krajiny nachádzajúceho sa v brehovo-nivnej časti prirodzených vodných tokov ako aj umelých vodných útvarov v bezlesnej časti Slovenska. Ako vstupné dáta pre výskum boli použité leteckých meračské snímky z roku 1985 a ortofotosnímky z roku 2003. Výsledky sú dokumentované súborom grafov a predstavujú klasifikáciu tohto typu krajiny a identifikáciu rôznych scenárov jeho vývoja v budúcnosti.

Pastuchová, Z. – Lehotský, M. – Grešková, A.
Integration of Fluvial Geomorphology and Hydrobiology – Example of Small Streams Invertebrates Study In GEOMORPHOLOGY: PROCESSES, TAXONOMY AND APPLICATIONS
New York, Nova Science Publishers, 2010, s. 45-85

Kniha je svojim obsahom zameraná na prezentáciu geomorfologických poznatkov a ich aplikáciu v iných vedných odboroch ako aj praktických disciplínach. Kapitola autorov Milana Lehotského a Anny Greškovej (Geografický ústav) a Zuzany Pastuchovej (bývalej pracovníčky Ústavu zoológie SAV) prezentuje integráciu geomorfologických a hydrobiologických prístupov a získavanie kvalitatívne nových poznatkov o fyzikálnej štruktúre dna koryta vodného toku definovanej morfologickými, sedimentologickými a hydraulickými vlastnosťami na jednej strane a vlastnosťami spoločenstiev makroevertebrát na strane druhej. Výsledkom je identifikácia určujúcich vzťahov medzi jej „neživým“ a „živým“ komponentom, ktoré ovplyvňujú formovanie biotopov makroevertebrát ako jedného z parametrov hodnotenia ekologického stavu vodného toku.

Ira, V. – Lacika, J. (editori)
SLOVAK GEOGRAPHY AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY: GEOGRAPHIA SLOVACA 26
Bratislava, Geografický ústav SAV, 2009, 274 s.

Slovenská geografia sa vyvíja v novej demokratickej a je otvorenejšia voči trendom súčasného medzinárodného výskumu a spolupráce. Slovenská geografická spoločnosť spolu s Geografickým ústavom SAV sa zaviazali roku 2006 posilniť pozíciu slovenskej geografie v medzinárodnom spoločenstve a analyzovať stav hlavných výskumných tém začiatku 21. storočia. Výsledkom tejto aktivity je Gegraphia Slovaca č. 26, zborník z EUGEO 2009, druhého kongresu Geografia v Európe, ktorý sa konal v Bratislave. Nápad vydať tento zborník vznikol zo záujmu o vzťah medzi modernými dejinami geografie na Slovensku, geografickým myslením a metodikou. Túto publikáciu je možné využiť ako základné referenčné dielo o témach geografie na Slovensku. Autori jednotlivých príspevkov prinášajú prehľad výskumnej filozofie v našej krajine, zdôrazňujú jej relevanciu a dosah na rôzne aspekty geografie.

Urbánek, Ján
GEOMORFOLOGICKÁ KATÉNA (ČASOVOPRIESTOROVÉ ŠTRUKTÚRY)
Bratislava, Veda, 2009, 196 s.

Monografia sa zaoberá geomorfologickými katénami a rôznymi formami priestorovej organizácie geomorfologických procesov.

Analyzuje geomorfologické katény na svahoch a v dolinách prvého radu. Vychádza z podrobnej analýzy piatich modelových území. Výsledky ich analýzy sú zahrnuté do teoretického k pojmu „hypercyklus“. V ďalšej kapitole je načrtnutý systém procesov v bazéne piateho radu ako systém, ktorý je organizovaný na princípe metastability. Záverečná kapitola je venovaná problémom geomorfologickej analýzy a geomorfologického mapovania.